HMS-arbeid

HMS-Senteret – din samtalepartner og rådgiver i videreutvikling av bedriftens systematiske HMS-arbeid

Det praktiske HMS-arbeidet krever et minimumskrav til dokumentasjon og aktivitet. HMS-Senteret har rådgivere som hjelper deg med å få dette på plass.

Det kan være bedriften har behov for å etablere et praktisk system for å komme i gang og for å sikre lovens og forskriftenes minimumskrav.

De fleste har i dag allerede et system, men som enten ikke stemmer med hva som følges opp i det praktiske arbeidet, eller som ikke dekker det som kreves i din bransje. Systemet skal være enkelt, praktisk og oppleves at det fungerer som et reelt hjelpemiddel/verktøy i arbeidshverdagen.

 Vi tilbyr ulike løsninger, alt etter hva bedriften har behov for. Analyse kan gjennomføres som sikrer en best mulig løsning for bedriften.

Forslag på bistand:

Revidere og ferdigstille det interne HMS-system

  • Sikre at systemet er i henhold til aktuelle lover og forskrifter
  • Få systemet implementert i personalgruppen og i den daglige driften
  • Sikre et levende og praktisk HMS-system

Hvordan:

Kontaktperson fra HMS-Senteret  gjennomgår systemet slik at eventuelle  behov for ytterligere dokumentasjon, prosedyrer og sjekklister avdekkes.

Det avtales et oppsummeringsmøte med styrer for gjennomgang av eventuelle punkter  for justering/tilpasning.

Ta kontakt for nærmere informasjon og tilbud.

Se for øvrig aktuelle kurs relatert til tema HMS-arbeid og vår ressursbank for aktuelle skjema innen personaladministrasjon og HMS-arbeid.