Våre tjenester

HMS-Senteret AS skal som bedriftshelsetjeneste bistå i arbeidet med å skape gode, helsefremmende arbeidsplasser og forebygge skader og sykdom på følgende områder:

 
 • Bistå virksomheten med å avdekke individets og arbeidsmiljøet styrker og utfordringer slik at friskfaktorer avdekkes og fremmes, samt at utfordringer defineres og konkretiseres
 • Bistå som veileder i arbeidsmiljøprosesser med hovedfokus på ønsket fremtidsmål
 • Bistå med å kartlegge arbeidsmiljøet og foreta risikovurderinger, – utarbeidelse av årlig HMS-plan
 • Bistå med råd og veiledning i organisatoriske utviklingsprosesser
 • Bistå med lederstøtte og som veileder for ledere og lederteam
 • Foreslå og arbeide for tiltak som kan forebygge helseskader
 • Overvåke og kontrollerer arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen
 • Bistå med å tilpasse arbeidet for den enkelte
 • Bistå med å gi informasjon og opplæring innenfor helse, miljø og sikkerhet
 • Bistå med bedriftsinternt sykefraværsarbeid og attføringsarbeid
 • Delta i utvalg/møter og kurs som omhandler HMS
 • Telefonsupport i forhold til helse, miljø og sikkerhet, generelle arbeidsmiljøspørsmål, personal og spørsmål rundt folketrygdloven, arbeidsrett, ferieloven etc.
 • Psykisk førstehjelp i forhold til krisesituasjoner

HMS-systematikk:

 1. Revidering og opplæring i bruk av bedriftens HMS-system (Internkontrollsystem)
 2. Etablering av nytt HMS-system tilpasset bedriftens lovkrav og utfordringer
 3. Risikovurdering (ROS-metoden)

1: Lage handlingsplan

Fast kontaktperson fra HMS-senteret vil sammen med bedriften lage en handlingsplan for kommende år, da med utgangspunkt i bedriftens HMS- system, arbeidsmiljøutfordringer og ønskelige utviklingsområder.

HMS-senterets tilbud og tjenester vil være utgangspunkt for hva som kan tilbys av bistand.

Kontaktperson fra HMS-senteret er pådriver og ansvarlig for å få fastsatt møtetidspunkt for planleggings- og samarbeidsmøter.

2: Gjennomføre bistand og oppdrag iht plan

HMS-senteret er ansvarlig for å følge opp punkter i handlingsplan/HMS-bestilling.

Ved ønske om endringer, styrer bedriften fremdriften på dette.

3: Evaluere tiltak

Årlig planlegging og samarbeidsmøter med evaluering av tiltak, bistand og oppdrag.

Hvordan går vi frem i våre tjenester?

Risikovurdering

Alle virksomheter skal kartlegge og vurdere alle farer og problemer og vurdere risikoen knyttet til arbeidet iht lov og forskrift. Arbeidsgiver har ansvar for at dette blir gjennomført. Å vurdere risiko i en virksomhet er en kontinuerlig prosess der man må gjøre jevnlige kartlegginger og vurderinger av farene og problemene i virksomheten. Det skal holde risikonivået så lavt som mulig. Husk at risiko ikke begrenser seg til umiddelbare, fysiske farer. Risikovurderingen skal også ta for seg årsaker til eksempelvis muskel- og skjelettplager, stress og konflikter.

Gjør det enkelt! En kartlegging og risikovurdering av farer og problemer trenger ikke å være komplisert. Omfanget varierer med størrelsen på arbeidsplassen og hva slags arbeid man utfører. HMS-Senteret med sine fagpersoner vil kunne bistå deg med både metodikk, forståelse av føringer i lovverket og samtidig kvalitetssikre både selve kartleggingen og vurderingen av risiko knyttet til de ulike arbeidsmiljøområdene.

Arbeidsgiver skal kartlegge og risikovurdere faren for koronavirus

Som arbeidsgiver må du vurdere risikoen for koronavirus for dine ansatte og planlegge tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjøre en smittefare. Dette innebærer også å vurdere om dere har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon.

Eksempler på risikofaktorer i forbindelse med koronaviruset:

 • Arbeidstakere i risikogrupper (se oversikt hos Folkehelseinstituttet): link her
 • Nærkontakt med kolleger eller kunder/publikum (mindre enn 2 meter)
 • Manglende tilgang til håndvask med såpe eller spritbaserte hånddesinfeksjonsmidler
 • Manglende tilgang til nødvendig smittevernutstyr, f.eks. hansker, P3-masker, visir/tette vernebriller
 • Manglende opplæring for de ansatte
 • Reisevirksomhet

Arbeidsgiver skal iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten. Dette innebærer blant annet en egen smittevernrutine.

Bedriftshelsetjenesten kan kontaktes ved behov for bistand til slik risikovurdering og planlegging av tiltak.

Her kan du laste ned en mal i word-format for utfylling: Her laster vi opp forslaget vi har til risikovurderingsmal:

Risikovurdering av arbeidsmiljøet ifm Covid19 – mal SGM2 1

Her kan du laste ned forslag til smittevernrutine:

Bedriftens rutine for smittevern korona – enkel for bygg og anleggsbransjen

Gjør samtidig oppmerksom på at Standard Norge har bransjetilpassede smittevernrutiner/veiledere som dere kan gratis laste ned: https://www.standard.no/fagomrader/helse-og-omsorg/helse/smittevernveiledninger/