Belbin teamrollekartlegging

Det kan være avgjørende både for virksomheten som helhet og den enkelte arbeidstaker å få en økt bevisstgjøring av egne ressurser. Belbin er et anerkjent kartleggingsverktøy for kartlegging av rolleadferd. Gjennom et konkret språk og ved tilbakemelinger som kan sammenholdes, gir det en tilbakemelding i form av positiv oppmerksomhet på eget repertoar og egne muligheter.

På avdelingsnivå vil virksomheten får ny kunnskap om de ressurser avdelingen har til rådighet. Et diagnoseverktøy som gjør det mulig å være føre var, samt veiledning som peker på de gode grepene for utvikling og problemløsning

De enkelte team, enten eksternt ute hos kunden eller i intern team, vil kartleggingen gi verdifull innsikt som sikrer riktig sammensatte team og diagnoser som gjør at problemer kan forebygges. Felles forståelse og språk som letter utviklingen av samspillet.

HMS-Senteret AS er sertifisert bruker av Belbin e-Interplace, som er et 360 graders analyse- og utviklingsverktøy og teamkartleggingsverktøy

Aktuelt når:

  1. Hver enkelt medarbeider bør kjenne til og utnytte hele sitt register av personlige talenter ?
  2. Lederne ønsker å kjenne sine medarbeideres sterke og svake sider for å sikre optimal bruk av ressurser, og for å være føre var når det gjelder mulige samspills- og kommunikasjonsproblemer?
  3. Virksomheten har behov for å sette sammen team på den mest effektive måte og ha virkemidler for å overvåke og utvikle teamarbeidet? Dette vil være kunnskap og dermed et viktig konkurransefortrinn når medarbeidere skal leies ut som teammedarbeidere.
  4. Virksomheten ønsker avklaring og utvikling av arbeids- /teamrollen hos sine medarbeidere.

Gjennomføring:

  • Teamprofilene kartlegges ved hjelp av e:Interplace (Belbin teamutviklingsverktøy). Alle respondenter registrerer elektronisk en subjektiv kartlegging av egen teamadferd. I tillegg registrerer alle minst 4 egne observatører, interne eller eksterne kunderelasjoner, som igjen gir sin objektive kartlegging av vedkommende som teammedlem.
  • Veileder fra bedriftshelsetjenesten sender ut kandidatrapporter til den enkelte. Det gjøres deretter avtale om individuell gjennomgang og veiledning ut fra rapportene. Dette kan enten avtale gjennomført over telefon eller i individuelle samtaler.
  • Hver og én forbereder en presentasjon av seg selv ut fra kartleggingen, og sine tanker rundt dette som teammedlem.
  • Felles samling hvor hver enkelt gir en kort presentasjon. Presentasjon av teamets/kollegiets styrker og svakheter totalt sett. Det utarbeides individuelle og  felles utviklingsplaner.

Ta kontakt for å få mer informasjon om kartleggingsverktøyet, og for et samarbeid med HMS-Senteret AS