Ekspertbistand som virkemiddel i oppfølging av sykemeldte

Tilskudd til ekspertbistand er en del av IA-avtalen, og skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen. Målet med ekspertbistand er å finne gode løsninger som gjør at den sykemeldte kan fortsette i arbeid. Tilskuddet kan være aktuelt hvis fraværet ikke blir løst gjennom arbeidsgiverens vanlige oppfølging under sykefraværet.

Hvem er eksperten?

Det er veiledere ved HMS-Senteret med lang og bred erfaring i sykefraværsoppfølging. Vi finner riktig ekspert ut ifra hva utfordringen er, det kan for eksempel være bedriftssykepleier, fysioterapeut, karriereveileder, bedriftslege og/eller psykologspesialist. Et team med ulike veiledere vurderes der det er hensiktsmessig.

Gjennomføring?

Eksperten skal gjennom samtaler med arbeidstakeren og arbeidsgiveren vurdere arbeidsmiljøet, og forsøke å finne årsaken til sykefraværet og hvorfor det er langvarig og/eller hyppig. Eksperten vil bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å kartlegge nåsituasjon, ønsket situasjon, se sammenhenger, og vurdere muligheter på tross av helseutfordringer og redusert arbeidsevne.

Vi benytter VIP24 som en del av ekspertbistanden der det er hensiktsmessig:

  • VIP24 er et profil- og samtaleverktøy som bidrar til økt bevissthet om egne styrker og muligheter. Verktøyet fremmer prestasjoner og proaktiv atferd i forhold til arbeidsliv, studier og livet generelt.
  • Gjennom å kartlegge verdier, interesser og personlige preferanser i jobb og privat vil arbeidstaker kunne få bistand til å se nye muligheter i jobb, studier og fritid. Dette vil igjen fremme motivasjon, mestring og engasjement.

Eksperten skal primært gi bistand på arbeidsplassen, og støtte opp under samhandlingen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Aktuell veileder vil møte arbeidstaker i en jevnlig prosess som går over en viss tid, normalt 6-8 uker. Møtene vil foregå hos arbeidsgiver og i lokalene til HMS-Senteret. Det blir utarbeidet en tilbakemelding(rapport) med konkrete forslag til tiltak som arbeidstaker og arbeidsgiver kan benytte som underlag for videre tiltak, avklaring og konkludering.

Ekspertbistand starter med et felles møte med arbeidsgiver, den sykemeldte og eksperten. Oppstart av ekspertbistand forutsetter enighet mellom alle parter, inkludert NAV, at det er riktig å benytte seg av ekspertbistand.

Hva blir dekket av tilskudd til ekspertbistand?

Arbeidsgiveren betaler for ekspertbistanden, og krever refusjon av utgiftene fra NAV. Tilskuddet skal dekke arbeidsgiverens utgifter til ekspertbistand, opp til en fastsatt maksimal sats på Kr. 20 000, – pr.sak.

Hvordan søker arbeidsgiveren om ekspertbistand?

Arbeidsgiveren må kontakte NAV før søknaden sendes. Her kan HMS-Senteret bistå med administrering og koordinering.

Om du ønsker mer informasjon eller har spørsmål. Ta kontakt med oss.