Ekspertbistand som virkemiddel i sykefraværsarbeidet

Tilskudd til ekspertbistand er en del av IA-avtalen, og skal bidra til å forebygge og redusere sykefravær på arbeidsplassen.

Ekspertbistanden skal støtte opp under arbeidet med å forebygge og redusere sykefravær. Hindre frafall fra arbeidslivet ved

  • Gjentagende/ hyppige sykefravær
  • Langvarige sykefravær

Når aktuelt?

•       I sykmeldingsperioden

•       Mellom sykmeldingsperioder

•       I friskmeldt periode

•       I periode med AAP

Hvem er eksperten?

Det er veiledere ved HMS-Senteret med lang og bred erfaring i sykefraværsoppfølging.

Vi finner riktig ekspert ut ifra hva utfordringen er, det kan for eksempel være bedriftssykepleier, fysioterapeut, karriereveileder, bedriftslege og/eller psykologspesialist. Et team med ulike veiledere vurderes der det er hensiktsmessig.

Eksperten skal

Bistå arbeidstaker og arbeidsgiver i en uhensiktsmessig arbeidssituasjon – som kan medføre sykefravær – med å se nye muligheter

Gjennomføre en arbeidsplassvurdering/ funksjonsvurdering

Se etter tilretteleggingsmuligheter

Bistå i saker hvor det kan ligge konflikt – eller opplevelse av konflikt – til grunn

Bistå når arbeidstaker og arbeidsgiver er rådville og ikke vet hva mer som kan gjøres

Gjennomføring?

Eksperten skal gjennom samtaler med arbeidstakeren og arbeidsgiveren vurdere arbeidsmiljøet, og forsøke å finne årsaken til sykefraværet og hvorfor det er langvarig og/eller hyppig.

Eksperten vil bistå arbeidsgiver og arbeidstaker med å kartlegge nåsituasjon, ønsket situasjon, se sammenhenger, og vurdere muligheter på tross av helseutfordringer og redusert arbeidsevne.

Vi benytter InFlow24 som en del av ekspertbistanden der det er hensiktsmessig:

InFlow24 er et profil- og samtaleverktøy som bidrar til økt bevissthet om egne styrker og muligheter.

Verktøyet fremmer prestasjoner og proaktiv atferd i forhold til arbeidsliv, studier og livet generelt.

Gjennom å kartlegge verdier, interesser og personlige preferanser i jobb og privat vil arbeidstaker kunne få bistand til å se nye muligheter i jobb, studier og fritid. Dette vil igjen fremme motivasjon, mestring og engasjement.

Aktuell veileder vil møte arbeidstaker i en jevnlig prosess som går over en viss tid, normalt 6-8 uker.

Øvrige eksempler på ekspertbistand kan være:

Kartlegging og veiledning knyttet til livsstilsveiledning som f.eks overvekts-problematikk.

Arbeidslivscoaching knyttet til det å kunne stå i arbeid og bedre håndtere arbeidslivets krav og forventninger.

Veiledning for avklaring av nødvendig behandling, – både fysisk og psykisk

Møtene og samtalene med den enkelte vil foregå hos arbeidsgiver og/eller i lokalene til HMS-Senteret.

Det blir utarbeidet en tilbakemelding(rapport) med konkrete forslag til tiltak som arbeidstaker og arbeidsgiver kan benytte som underlag for videre tiltak, avklaring og konkludering.

Ekspertbistand starter med et felles møte med arbeidsgiver, den sykemeldte og eksperten. Oppstart av ekspertbistand forutsetter enighet mellom alle parter, inkludert NAV, at det er riktig å benytte seg av ekspertbistand.

Hva blir dekket av tilskudd til ekspertbistand?

Arbeidsgiveren betaler for ekspertbistanden, og krever refusjon av utgiftene fra NAV. 

Hvordan søker arbeidsgiveren om ekspertbistand?

Arbeidsgiveren må kontakte NAV Arbeidslivssenter før søknaden sendes.

For mer informasjon se: https://www.nav.no/ekspertbistand 

Ta kontakt for å få mer informasjon om ekspertbistand, og for et samarbeid med HMS-Senteret AS