ARBEIDSMILJØKARTLEGGING

Økt kunnskap om og utvikling av arbeidsforholdene i din bedrift!

Ledere har ofte fornemmelser av at utfordringene i bedriften er komplekse, sensitive for enkeltpersoner og at de derfor virker uhåndterlige. HMS-Senteret AS har autoriserte veiledere for bruk av et anerkjent og kvalitetssikret verktøy kalt Medarbeider Tilfredshet Monitor – MTM. Kartleggingsverktøyet viser bedriftens resultater på alle nivå, for organisasjonen, avdelingen og enheten/ gruppen, slik at man kan identifisere og jobbe med både utfordringer og ressurser på de nivå de hører hjemme.
Resultatene sammenlignes med resultater fra 240 norske bedrifter der mer enn 40000 medarbeidere og ledere har respondert.

Vi i HMS-Senteret AS har lang og bred erfaring med å bistå ledere og medarbeidere i håndtering av resultatene og i bedriftens videre utvikling basert på disse.

MTM tilfredsstiller også kravene som kan leses ut av Arbeidsmiljøloven §3.1, hvor det blant annet står at arbeidsgiver skal ha oversikt over arbeidsmiljøet i sin bedrift og «skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen.

Forankret i både forskning og Arbeidsmiljøloven

MTM medarbeiderundersøkelse er utviklet i Norge og tar utgangspunkt i JD-R-modellen, som er den mest brukte teoretiske modellen for å måle engasjement på arbeidsplassen. Denne modellen forener stress og motivasjonsforskning og brukes ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i mange land.

Forskningen handler om å finne den rette balansen mellom krav og ressurser. Hvis man som ansatt blir stilt overfor høye krav, så er det viktig at det er ressurser på arbeidsplassen som kan balansere disse kravene.

Tilpasning og fleksibilitet

Fleksibiliteten i medarbeiderundersøkelsesverktøyet er stor, og kan tilpasses din virksomhets behov. Dette innebærer blant annet å skreddersy milepælsmålinger som kan måle «pulsen» på organisasjonen på ulike måter og tidspunkt som kan være viktig for eksempel i en krevende omstrukturering av bedriften.

Spørsmål og indekser i MTM®:

 • Jobbkrav
 • Rolleforventninger
 • Innflytelse over arbeidet
 • Medarbeiderskap
 • Ledelse
  • Relasjonsledelse
  • Transformasjonsledelse
 • Sosialt samspill
 • Mestring av arbeidet
 • Tilbakemelding
 • Kompetanseutvikling
 • Organisatoriske ressurser
 • Arbeidsglede/jobbtilfredshet
 • Engasjement i arbeidet
 • Organisasjonstilhørighet
 • Utmattelse (utbrenthet)

Til sammen utgjør dette 58 spørsmål som måler arbeidsmiljøfaktorer av helt sentral betydning for jobbtrivsel, helse og yteevne på enhver arbeidsplass.

MTM® er – i tillegg til bokmål og nynorsk – tilgjengelig på svensk, polsk og engelsk.

«Din» bedrift sammenlignet med det øvrige arbeidslivet – benchmarking

Det kan være vanskelig å vite hva som er «normale» resultater etter å ha gjennomført en medarbeiderundersøkelse.

Derfor tilbyr vi også våre kunder å sammenligne seg med oppdatert og relevant benchmarking fra norsk arbeidsliv: Fra privat sektor til offentlig, statlig og kommunal sektor, og fra helse, skole, høyere utdanning/forskning til bank/forsikring, transport, olje/gass, produksjon og konsulenter med mere.

Vi tilbyr også eget ledernormgrunnlag, slik at dine ledere kan sammenligne seg med andre ledergrupper.

Medarbeider Tilfredshet Indikator – MTM®

I vår arbeidsmiljøkartlegging benyttes spørreskjemaet Medarbeider Tilfredshet Monitor (MTM®).

MTM® måler arbeidsmiljøfaktorer med betydning for jobbtrivsel, helse og yteevne, og er grundig validert gjennom forskning. Skjemaet er en forkortet utgave den nordiske standarden QPSNordic som anbefales av Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Sensus as som har utviklet verktøyet, har valgt ut de mest grunnleggende faktorene som bør være med i en kartlegging av medarbeidertilfredshet, men har i tillegg supplert med enkelte ekstra spørsmål utarbeidet av forskere ved Universitetet i Bergen.

Tilbakemelding og resultatoppfølging

For at en medarbeiderundersøkelse skal fremme utvikling av arbeidsmiljøet er det viktig at alle enheter, også ledergrupper, gjennomfører tilbakemeldingsmøte.

Når man spør folk hvordan de har det på jobben, er det viktig at man tar deres svar på alvor. Arbeidsmetodikken fokuserer derfor på ansvarliggjøring av ledere. For å skape god utvikling er det helt sentralt ledere opplever – og viser – eierskap til resultatene i sin egen enhet.

Fordelene ved denne tilnærmingen er flere:

 • reduksjon i tiden og resursene som går med til å utforme spørreskjema
 • kvaliteten på spørreskjemaet er mye høyere
 • gjør det mulig å sammenlikne bedriften med andre som har benyttet samme spørreskjema
 • ledere og ansatte tilføres forskningsbasert kunnskap om forhold på arbeidsplassen som påvirker yteevne, helse og trivsel gjennom å svare på spørreskjemaet og arbeide med resultatene.

Ta kontakt for å få mer informasjon om kartleggingsverktøyet, og for et samarbeid med HMS-Senteret AS