O A K ® P X – kartleggingsverktøy

OAK® ‐ ORGANIZATIONAL ANALYSIS KIT

er et utviklings- og analysekonsept for arbeidslivet, med profilverktøy og undersøkelser for person,  team, ledelse, organisasjon og kunde/marked. OAK består av en utviklingsmodell hvor hovedfaktorene er gitt navnene:  

Påvirkning, Støtte, Struktur, Utvikling og Stabilitet. 

OAK® PX måler de fem grunnleggende personlighetsegenskaper slik de er 

definert i femfaktormodellen. 

Femfaktormodellen er konklusjonen på 80 års forskning på personlighet. 

Navnet refererer til at det er fem hovedegenskaper for personlighet som vi mennesker er forskjellige på. I tillegg vises resultatene etter en tofaktormodell (uavhengighet versus fellesskap) og som teamroller. 

AKTUELT NÅR VIRKSOMHETEN SER BEHOV FOR ELLER STÅR OVERFOR:

  • Utfordringer og/eller utviklingsbehov knyttet til medarbeiderens forhold til sikkerhet og risikovurdering i oppgave-/ problemløsning i en travel hverdag.
  • Omstilling
  • Kompetanseforvaltning
  • Rekruttering
  • Sykefraværsoppfølging på individ- og organisasjonsnivå 

Gjennomføring:

  • Kandidaten møter først til en kartleggingssamtale hvor det vurderes om og hvilket kartleggingsverktøy som vil være nyttig i forbindelse med nødvendig og ønsket utviklingsprosess. Det blir ut fra dette gitt informasjon om selve verktøyet.
  • Kartleggingen skjer elektronisk hvor kandidaten får en link til kartleggingsverktøyet.
  • Resultat fra kartleggingen blir deretter gjennomgått med sertifisert veileder hos HMS-Senteret. Mengde veiledning og oppfølging varierer, men i hovedsak ligger antallet på ca 2-3 veiledningssamtaler.
  • Det rapporteres og veiledes i forhold til følgende 5 faktorer:

1: PÅVIRKNING

handler om viljen og evnen til å påvirke sine omgivelser. Den forteller om personens indre drivkraft og motivasjon til aktivt å bruke sosiale ferdigheter for å nå ulike typer målsetninger. Denne viser også medarbeiderens grad av evne til å ta risiko, og hvordan individet kan påvirke i kritiske situasjoner.

2: STØTTE

handler om viljen og evnen til å bistå sine medmennesker. Den forteller ompersonens indre drivkraft og motivasjon til å forstå, bry seg om og hjelpe andre. Her vil en se konsekvensene av introvert og ekstrovert adferd i ei gruppe/ team

3: STRUKTUR

handler om viljen og evnen til å skape plan og forutsigbarhet. Den forteller om personens indre drivkraft og motivasjon til å strukturere hverdag, liv ogarbeid. Struktur fanger strukturegenskaper både vedrørende rom-dimensjonen, tidsdimensjonen og mer abstrakte forhold. Har overførbarhet i forhold til hvordan medarbeidere forholder seg til kvalitetssystem og risikoanalyse.

4: UTVIKLING

handler om viljen og evnen til å søke kunnskap og utvikle løsninger. Den forteller om personens indre drivkraft og motivasjon til å oppdage og forstå hvordan verden er, fungerer og kan forbedres. Som et resultat av denne modulen avdekkes individets evne til refleksjon og læring.

5: STABILITET

er i større grad en responsiv (reagerende) egenskap i motsetning til de fire første hovedfaktorer som i større grad er operative (utførende) egenskaper. Stabilitet handler om følelsesmessig håndtering av tilværelsen.

Den forteller om hvordan man reagerer når man møter påkjenninger og vanskeligheter og verden går en imot. Synliggjør medarbeiderens psykiske tilstand og balanse.

Ta kontakt for å få mer informasjon om kartleggingsverktøyet, og for et samarbeid med HMS-Senteret AS