Informasjon i forbindelse med nye personvernregler

GDPR (General Data Protection Regulation for EU/EØS) er et nytt personvernregelverk som tredde i kraft den 20.07.2018. Lovverket setter rammer for innsamling og bruk av personopplysninger og styrker rettighetene til enkeltpersoner. All behandling av personopplysninger skal være lovlig, rettferdig og gjennomsiktig. Med personopplysning menes enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Personhelsedata defineres som sensitive personopplysninger.

HMS-Senteret AS som bedriftshelsetjeneste vil få tilgang til personopplysninger og behandle sensitive personopplysninger. Som bedriftshelsepersonell følger alle våre ansatte Helsepersonell- og pasientjournallovgivningen og er underlagt krav om taushetplikt. Vi bekrefter videre at vi er kjent med og har gjort de nødvendige vurderinger slik at vi følger EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR).

Vi ønsker at våre kunder skal kjenne sine ansattes databeskyttelsesrettigheter og vårt juridiske grunnlag for å behandle personopplysninger i henhold til EUs nye personvernforordning. HMS-Senteret har som mål er å ivareta alle våre kunder og deres ansatte på en best mulig måte.

Vi informerer våre kunder om hvordan vi behandler personopplysninger, og dette gjøres i følgende dokumenter:

  • Kontraktsmaler
  • Ved opprettelse av arbeidshelsejournal både til bedriften og til den enkelte ansatte.
  • Ved innhenting av ansattejournaler fra andre BHT’er, informeres den enkelte ansatte gjennom et eget skriv som påpeker reservasjonsrettet iht Pasientrettighetsloven §5-3. Vi krever da skriftlig signatur fra den enkelte før overføring kan skje.

All vår håndtering og oppbevaring av personopplysninger og sensitive opplysninger ivaretas gjennom vårt samarbeid med dataleverandør Emma EdB.

Videre dekker vårt datajournalsystem, Extensor, kravene i Pasientjournalforskriften og normen for informasjonssikkerhet.

Trykk her for å lese mer om personvernreglene og hvordan vi overholder disse.

Trykk her for å lese mer om personvernreglene og hvordan vi overholder disse.

Denne siden eies og drives av HMS-Senteret AS, og hovedansvaret for behandling av personopplysninger ligger hos daglig leder Solveig Grande Moen. Hvis du har noen spørsmål, send en epost til: solveig.moen@hmsmelhus.no eller ring på telefon: 93265961.