Våre tjenester

HMS-Senteret AS skal som bedriftshelsetjeneste bistå i arbeidet med å skape gode, helsefremmende arbeidsplasser og forebygge skader og sykdom på følgende områder:
 • Bistå virksomheten med å avdekke individets og arbeidsmiljøet styrker og utfordringer slik at friskfaktorer avdekkes og fremmes, samt at utfordringer defineres og konkretiseres
 • Bistå som veileder i arbeidsmiljøprosesser med hovedfokus på ønsket fremtidsmål
 • Bistå med å kartlegge arbeidsmiljøet og foreta risikovurderinger, – utarbeidelse av årlig HMS-plan
 • Bistå med råd og veiledning i organisatoriske utviklingsprosesser
 • Bistå med lederstøtte og som veileder for ledere og lederteam
 • Foreslå og arbeide for tiltak som kan forebygge helseskader
 • Overvåke og kontrollerer arbeidstakernes helse i forhold til arbeidssituasjonen
 • Bistå med å tilpasse arbeidet for den enkelte
 • Bistå med å gi informasjon og opplæring innenfor helse, miljø og sikkerhet
 • Bistå med bedriftsinternt sykefraværsarbeid og attføringsarbeid
 • Delta i utvalg/møter og kurs som omhandler HMS
 • Telefonsupport i forhold til helse, miljø og sikkerhet, generelle arbeidsmiljøspørsmål, personal og spørsmål rundt folketrygdloven, arbeidsrett, ferieloven etc.
 • Psykisk førstehjelp i forhold til krisesituasjoner

HMS-systematikk

 1. Revidering og opplæring i bruk av bedriftens HMS-system (Internkontrollsystem)
 2. Etablering av nytt HMS-system tilpasset bedriftens lovkrav og utfordringer
 3. Risikovurdering (ROS-metoden)

1: Lage periodeplan

Fast kontaktperson fra HMS-Senteret vil sammen med bedriften lage en periodeplan for kommende år, da med utgangspunkt i bedriftens HMS- system, arbeidsmiljøutfordringer og ønskelige utviklingsområder.

HMS-Senterets tilbud og tjenester vil være utgangspunkt for hva som kan tilbys av bistand.

Kontaktperson fra HMS-senteret er pådriver og ansvarlig for å få fastsatt møtetidspunkt for planleggings- og samarbeidsmøter.

2: Gjennomføre bistand og oppdrag iht plan

HMS-Senteret er ansvarlig for å følge opp punkter i handlingsplan/HMS-bestilling.

Ved ønske om endringer, styrer bedriften fremdriften på dette.

3: Evaluere tiltak

Årlig planlegging og samarbeidsmøter med evaluering av tiltak, bistand og oppdrag.

Hvordan går vi frem i våre tjenester?

Kartleggingen skreddersys den enkelte bedrift og omfatter vurdering og analyser av fysiske forhold, inneklima, arbeidsglede, ergonomi, fysiske plager, psykososialt arbeidsmiljø. HMS-Senteret er sertifisert for bruk av flere anerkjente kartleggingsverktøy.

HMS-Senteret tar utgangspunkt i at det å jobbe med å utvikle en organisasjon, et arbeidsmiljø med mål å bli en mer helsefremmende arbeidsplass, krever prosessarbeid. Med dette menes langsiktig tenkning og arbeid, avklare visjon, mål og hensikt. Videre vil selve prosessen bestå i å reflektere over egen praksis, egne holdninger og verdier. Først da vil det være mulig å snu et tradisjonelt syn på sykdom, risiko og problemer, til bevissthet om hva som fremmer mestring, arbeidsglede, engasjement. HMS-Senterets veiledere har lang erfaring og kompetanse som prosessveiledere, og skreddersyr rammer for slike prosesser ut fra organisasjonens ønsker og behov. Spør oss om referanser og referanseprosjekt. HMS-Senteret er i tillegg sertifisert bruker av InFlow24 som er et rent verktøy for å avdekke individets og organisasjonens friskfaktorer.
Dette er en helhetlig målrettet arbeidshelseundersøkelse utført av bedriftshelsepersonell. Undersøkelsen er direkte rettet mot forebyggende tiltak og eksponering og vil variere i forhold til bedriftens arbeidsmiljø og spesielle behov. Ved behov for screening ut fra oppståtte plager og symptomer på helseproblematikk, – kan den enkelte arbeidstaker ta direkte kontakt for avtale med mål å avdekke årsakssammenhenger.
En gjennomgang av bedriftens arbeid med arbeidsmiljø og sykefravær. Oppfølging av enkeltsaker i forbindelse med sykefravær/hyppig fravær med mål å avdekke arbeidsrelaterte årsaker. Koordinere og samarbeide med nærmeste leder og arbeidstaker, i tillegg til primærlege og NAV. HMS-Senteret kan trekkes inn som ekspertbistand. 
Kriser i livet er normalt, støtte i de vanskelige fasene er vesentlig, familie og kollegaer kan bidra. Noen ganger trenger man imidlertid hjelp utenfra. I alle arbeidsmiljø vil det til tider oppstå utfordringer i det psykososiale arbeidsmiljøet. HMS-senteret gir veiledning i dette, – enten som veileder til ledere og/eller arbeidstakerne individuelt, som prosessveileder for grupper i arbeidsmiljøet og/eller som rådgiver og veileder i konflikthåndteringssaker.
HMS-senteret bistår med å forebygge arbeidsrelaterte helseplager og fremme et godt arbeidsmiljø. Vi hjelper deg med å skaffe oversikt over regelverk, utføre og å gjøre HMS-systemene oversiktlige. VI bistår med både revisjon og/eller oppbygging av HMS-system. Se tilbud under fanen Kurs.

Fysioterapeuten og naprapaten i bedriftshelsetjenesten er en sentral samarbeidspartner og aktør i kartlegging og tiltak knyttet til fysiske forhold og arbeidshelse for bedrifter. Tilpasning og tilrettelegging av arbeidsplassen vektlegges i tillegg til den enkeltes ansvar for å være rustet til å utføre arbeidet.

Yrkeshygieniker utfører kartlegging, måling og risikovurdering av kjemiske, biologiske og fysiske arbeidsmiljøfaktorer. Det kan være vurdering av luftkvalitet/inneklima og mange ulike forurensninger i lufta slik som gasser/damper, støv, og mikroorganismer (bakterier og sopp). I tillegg vurderer yrkeshygienikeren fysiske faktorer som støy, vibrasjoner, stråling og belysning. Yrkeshygieniker bistår også ved utarbeidelse av tiltaks- og handlingsplaner på bakgrunn av risikovurderinger.

Risikovurdering

Alle virksomheter skal kartlegge og risikovurdere alle farer og problemer og vurdere risikoen knyttet til arbeidet iht lov og forskrift. Arbeidsgiver har ansvar for at dette blir gjennomført.

Å vurdere risiko i en virksomhet er en kontinuerlig prosess hvor man skal holde risikonivået så lavt som mulig. Husk at risiko ikke begrenser seg til umiddelbare, fysiske farer.

Risikovurderingen skal også ta for seg årsaker til eksempelvis muskel- og skjelettplager, stress og konflikter.

Gjør det enkelt!

En kartlegging og risikovurdering av farer og problemer trenger ikke å være komplisert.Omfanget varierer med størrelsen på arbeidsplassen og hva slags arbeid man utfører. 

En fagperson fra bedriftshelsetjenesten skal bistå i risikovurdering knyttet til fysiske faktorer, jfr. Forskrift om organisasjon, ledelse og medvirkning §7.3. HMS-Senteret med sine fagpersoner vil kunne bistå deg med både metodikk, forståelse av føringer i lovverket og samtidig kvalitetssikre både selve kartleggingen og vurderingen av risiko knyttet til de ulike arbeidsmiljøområdene.